Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering 13-10-2014

Iets na 20:00 uur opent voorzitter Elbert Kornegoor  de vergadering en heet iedereen welkom in het bijzonder onze nieuwe baancommissie lid Jannes Brouwer.

Secretaresse Ingrid Garritsen leest het jaarverslag van de vorige ledenvergadering voor en daarna een beknopt verslag van het afgelopen seizoen. Zoals deelname aan de kerstmarkt en de medewerking aan EMM tijdens de kermis. Helaas kon er afgelopen jaar niet geschaatst worden.

Arne Teunissen kon ondanks een slechte winter een financiële positieve resultaat laten horen. Helaas krijgen we geen subsidie meer van de gemeente Bronckhorst maar door creatief en goed op de centen te letten sluiten we toch positief af. De kascommissie gaf dan ook aan dat alles prima in orde was.

Gerdi Groot Jebbink en Arne Teunissen waren als bestuurslid herkiesbaar en zijn ook herkozen voor een termijn van 3 jaar.

Contributie werd vastgesteld op €7,00 voor persoonlijk lid en €12,00 voor een gezins lidmaatschap. Met een maximaal bedrag van €20,00 per adres

Na de pauze werden de plannen voor 2014-2015 gemaakt

  • (hopelijk veel schaatsplezier)
  • Deelname aan de kerstmarkt met een mooi te winnen prijs
  • Medewerking EMM tijdens de kermis
  • Gedeelte onderhoud park de Bleike

Tijdens de rondvraag waren er geen op of aanmerkingen en bedankte de voorzitter iedereen voor zijn komst.

Doug Gilmour Jersey